Welkom op de website van Teledatacom, officieel aangesteld als distributeur KPN vast net
spraak
Spraak
data
Data
nieuws
Nieuws
Home
Algemeen

Nieuwe algemene voorwaarden


(23/9/2009)

Per vandaag (23 september) hanteert Teledatacom nieuwe algemene voorwaarden. Op deze datum zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.Algemene voorwaarden Teledatacom v.o.f.

 

 

 

 

 

 

Art.1 Toepasselijkheid

 

 

1-1   Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle rechtsverhoudingen tussen Teledatacom v.o.f. en u, als klant.

 

 

1-2   Door het geven van een opdracht aanvaardt u deze voorwaarden onder uitsluiting van uw eventuele voorwaarden.

 

 

1-3   Afwijking van deze voorwaarden moet door ons schriftelijk zijn aanvaarden geld en zonder nadrukkelijke vermelding niet  voor  toekomstige gevallen.

 

 

 

 

Art.2 Aanbieding en aanvaarding

 

 

2-1 Al onze aanbiedingen, ook die in onze catalogi en op onze website zijn vrijblijvend.

 

 

2-2  Uw opdracht is voor ons eerst dan bindend als deze door ons schriftelijk is aanvaard, dan wel wanneer wij een begin met de uitvoering hebben gemaakt.

 

 

2-3 Als wij een opdracht  van u niet aanvaarden,  zullen wij u dit binnen 7 werkdagen melden.

 

 

2-4 Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van ons zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

 

 

 

 

Art.3 Prijzen en tarieven

 

 

3-1  Al onze prijzen en tarieven zijn excl. BTW en overige kosten en zijn gebaseerd op uitvoering binnen de gebruikelijke werktijden. Indien u uitvoering buiten die tijden vereist, wordt een opslag op de prijzen en tarieven door u verschuldigd.

 

 

3-2   Indien een door ons bij de uitvoering van uw opdracht in te schakelen derde zijn prijzen of tarieven verhoogt in het tijdvak tussen uw opdracht en de uitvoering daarvan, bent u ons dat prijsverschil eveneens verschuldigd.

 

 

 

 

Art.4  Opdrachten

 

 

4-1     Aanvaarding van uw opdracht schept voor ons een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

 

4-2     Wij zijn daarom tot niet meer gehouden dan al hetgeen van een goed en redelijk handelend tussenpersoon, projectbegeleider of adviseur gevergd mag worden. Wij staan nimmer in voor het (tijdig) bereiken van het door u gewenste resultaat, ook al omdat wij daarbij afhankelijk zijn van derden als providers en telecom- en IT leveranciers.

 

 

4-3     U moet er voor zorgen dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt.

 

 

4-4     Levering van diensten door ons kan ertoe leiden dat tussen u en een derde een rechtstreekse overeenkomst zal komen waarbij wij geen partij zijn en waarop de algemene voorwaarden van die derde toepasselijk zijn.

 

 

4-5     We behouden ons het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden als de overeengekomen diensten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar zijn voor de overeengekomen prijs.

 

 

 

 

Art.5  Betaling

 

 

5-1     Betaling van onze facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Overschrijding van de betalingstermijn brengt u ook zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en bent u 2% rente per maand (zo u consument bent, die krachtens art.6:119 BW) aan ons verschuldigd.

 

 

5-2     Alle betalingen door u aan ons worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen, ongeacht enige andere aanduiding door u.

 

 

5-3     Wij zijn gerechtigd 25% van het te verwachten opdrachtbedrag voorafgaand aan uitvoering aan u te factureren. Als het opdrachtbedrag wordt bepaald op basis van door ons bestede tijd, zijn wij gerechtigd van dag tot dag te factureren.

 

 

5-4     Enig beroep door u (zo u niet consument bent) op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 

 

5-5     Al geleverde diensten zijn terstond opeisbaar in geval u in staat van faillissement wordt verklaard, u voorlopig surséance van betaling verkrijgt, op u een schuldsanering natuurlijke personen toepasselijk wordt of u anderszins het vrije beheer over uw vermogen geheel of ten dele verliest.

 

 

5-6     Overschrijding van de betalingstermijn doet u zonder meer buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250,- excl. BTW .

 

 

5-7     Wij zijn bevoegd iedere door ons aan u te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door u heeft plaatsgevonden.

 

 

 

 

Art.6  Aansprakelijkheid

 

 

6–1  Onze aansprakelijkheid jegens u , uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de door ons aan u geleverde diensten.

 

 

 6-2   In geen geval zijn wij jegens u aansprakelijk voor niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering door ons van de door u opgedragen diensten en de gevolgen daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

 

6-3     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 

6-4    Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die u zult lijden door aanspraken van derden jegens u wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, ook als deze voortvloeien uit de door ons aan u geleverde diensten.

 

 

6-5     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij ons meldt.

 

 

6-6     U vrijwaart ons voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan u geleverde producten en/of diensten.

 

 

 

 

Art.7 Privacybescherming en geheimhouding

 

 

7-1      Behoudens wettelijke plicht tot openbaarmaking, houden wij de door u aan ons verstrekte gegevens in het kader van uitvoering van de opdracht geheim en stellen deze alleen dan ter beschikking van een derde als dat voor uitvoering van uw opdracht noodzakelijk of gewenst is.

 

 

7-2    Wij zijn gerechtigd de door u aan ons verschafte gegevens ook te gebruiken voor het doen van aanbiedingen aan u.

 

 

7-3    Een gelijke plicht tot verdere geheimhouding leggen wij op aan derden die wij inschakelen bij het uitvoeren van uw opdracht.

 

 

 

 

Art.8  Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 

8-1   Op iedere rechtsverhouding tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.

 

 

8-2   In eerste aanleg is bij uitsluiting tot oordeel over een geschil tussen u en ons de rechtbank Leeuwarden bevoegd, onverminderd onze bevoegdheid om daarnaast de rechter van uw woonplaats te adiëren.

 

 

 

 

  Telfort Zakelijk, de kracht van voordeel! (22/4/2016)
  Aanpassing KPN tarieven PSTN, ISDN en verkeer (21/4/2016)
  Persbericht: Samenwerking Telecombinatie Zakelijk en Teledatacom (8/1/2016)
  KPN Zakelijk Glas: Vol G(l)as! (27/11/2015)
  30% korting op éénmalige aanlegkosten KPN Zakelijk Glasvezel internet (1/10/2015)
  KPN analoge en ISDN netlijnen (19/1/2015)
  Tarieven KPN PSTN en ISDN (1/1/2015)
  Telfort Hosted Voice (5/12/2014)
  Ziggo Zakelijk in uw Bedrijfsverzamelgebouw (18/2/2014)
  KPN ÉÉN hét nieuwe vaste en mobiele spraak en dataproduct van KPN, uiteraard via Teledatacom (3/6/2013)
  Per 1 januari 2015 stopt DigiAccess (24/5/2013)
  KPN Zakelijk Mobiele abonnementen per 3 juni 2013 (2/5/2013)
  Gezocht: Zelfstandig Ondernemer Mobiele spraak- en dataoplossingen (19/4/2013)
  KPN ZakelijkBelVrij Totaal (24/1/2013)
  KPN SIP trunks (4/12/2012)
  Aankondiging Tariefswijzigingen KPN Vast Net (22/6/2012)
  KPN introduceert: Onbeperkt bellen naar vast en mobiele nummers in Nederland (19/6/2012)
  Teledatacom introduceert KPN Zakelijk VDSL (24/2/2012)
  Belangrijke wijzigingen KPN Zakelijk ADSL portfolio (24/2/2012)
  Nieuwe medewerker: Frieda Ketelaar-Van der Werff (24/2/2012)
  Uitfaseren PSTN / ISDN en Digi Access wat en hoe? (24/2/2012)
  Uitbreiding Portfolio: 0800 / 0900 nummers (12/9/2011)
  Aktie aanbod KPN Zakelijk Glas tot en met 31-12-2011 (12/9/2011)
  Campagne Het Nieuwe Pinnen (25/3/2011)
  KPN rondt wijzigingen Zakelijk BelBasis af (3/3/2011)
  KPN Tariefwijziging Vaste Telefonie (5/11/2010)
  UMTS Routers beschikbaar bij calamiteiten (25/6/2010)
  Uitfaseren KPN vast net producten (21/6/2010)
  Stopzetten Digi access PIN per 31-12-2011 (21/6/2010)
  Wijzigingen KPN Zakelijk ADSL (8/4/2010)
  Teledatacom nu officieel KPN distributeur vast net (1/2/2010)
  Nieuwe medewerker vanaf 1 februari 2010 (29/1/2010)
  Wijziging in het Producten Portfolio van Ziggo Zakelijk (20/10/2009)
  Nieuwe algemene voorwaarden (23/9/2009)
  Ingrijpende wijziging contractsovername (3/7/2008)
  Pinnen over IP neemt sterk toe (13/6/2008)
  Aanvraag routerloze Zakelijk ADSL (7/1/2008)
  KPN ISDN NT-1 (7/1/2008)